Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

English

   < 2022

Botanikai Közlemények 109(1): 35–54 (2022)

DOI: 10.17716/BotKozlem.2022.109.1.35

 

 

Homokpusztai fekete nyárasok a Tengelici-homokvidéken     

 

LENDVAI Gábor1 és KEVEY Balázs2

 

17000 Sárbogárd, Tompa M. u. 38/C; gaborlendvai@hotmail.com

2Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu

 

 

Elfogadva: 2022. március 14.


Kulcsszavak
: Alföld, erdőssztyep, homoki vegetáció, sokváltozós analízis, szüntaxonómia.

Összefoglalás: A Tengelici-homokvidék jellegzetes faji összetételű, fekete nyár uralta nyílt erdőfoltjai a kiskunsági borókás nyárasokhoz (Junipero-Populetum albae (Zólyomi ex Soó 1950) Szodfridt 1969) és pusztai tölgyesekhez (Populo canescenti-Quercetum roboris (Hargitai 1940) Borhidi in Borhidi et Kevey 1996) hasonló ökológiai helyzetben fordulnak elő. Az elemzésre alkalmas öt állomány fitoszociológiai vizsgálata szerint a Nagykőrösről és Bugacról származó referenciaanyaghoz viszonyítva jelentősen nagyobb arányban tartalmaznak évelő homokpusztai (Festucetea vaginatae), illetve száraz gyepi (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae) fajokat, míg a réti (Molinio-Arrhenatheretea) és délkelet-európai száraz tölgyesek (Quercetea pubescentis-petraeae) karakterfajainak aránya alacsonyabb. A gyom jellegű (Chenopodio-Scleranthea) fajok és idegenhonos növények viszonylag magas aránya az állományok zavart jellegét jelzi. A bináris klaszter és főkoordináta elemzés eredményei szerint a tengelici állományok nagyjából azonos mértékben különböznek a nagykőrösi borókás nyárasoktól és pusztai tölgyesektől. Az eredményekből az a következtetés adódik, hogy a homoki sztyeperdők különböző típusairól jelenleg rendelkezésre álló felvételi anyag nem elegendő arra, hogy a fekete nyáras állományok szüntaxonómiai hovatartozását egyértelműen meg tudjuk határozni. .

Teljes szöveg     Elektronikus melléklet

 


 


Magyar

Rövid történet

Szerkesztőbizottság

Szerzői útmutató

Tartalom

Megrendelés

Impresszum