Botanikai Közlemények

  A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának Folyóirata

 < 2015

Botanikai Közlemények 102(1–2): 85–129 (2015)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.85
 

A Zámolyi medence és környékének zárt lösztölgyese (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008)

Kevey Balázs1 – Horváth András2 – Lendvai Gábor3 – Simon György4 – Sonnevend Imre5

 

1Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; keveyb@gamma.ttk.pte.hu

2MTA Ökológiai Kutatóközpont, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 4-6.; ahorvath@botanika.hu

37000 Sárbogárd, Ady E. u. 162.;  gaborlendvai@hotmail.com

48000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 35.; tepuisimon@gmail.com

58200 Veszprém, Lóczy L. u. 5/G; sonnevend.imre@chello.hu

 Elfogadva: 2015. április 12.

Kulcsszavak: erdei löszvegetáció, Magyar-Alföld, szüntaxonómia

Jelen tanulmány a Magyar-Alföld északnyugati peremén levő Zámolyi-medence és környéke zárt lösztölgyeseinek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) cönológiai elemzését tartalmazza 50 felvétel alapján. Az eredmények szerint a vizsgált asszociáció az erdő félszáraz-félüde termőhelyein fordul elő és átmenetet képez a száraz nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris) és az üde talajú gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között. E zárt lösztölgyesek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) az alföldi lösztáblákon a homokvidékekről ismert – ugyancsak félszáraz-félüde talajú – zárt homoki tölgyeseket (Convallario-Quercetum roboris) helyettesítik. A társulás felépítésében a száraz gyepek elemei (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae stb.) – amelyek a nyílt lösztölgyesekben (Aceri tatarici-Quercetum roboris) még jelentős szerepet játszanak – már alárendeltek. A száraz erdők karakterfajai (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) ezzel szemben még hasonlóan gyakoriak, mint a nyílt lösztölgyesekben. A félüde termőhely miatt aljnövényzetükben mezofil jellegű fajok (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) is megjelennek, amelyek szintén elkülönítik a társulást a nyílt lösztölgyesektől. A löszvölgyek alját borító gyertyános-tölgyesektől (Corydali cavae-Carpinetum) elsősorban a száraz tölgyesek elemeinek (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) jelenlétével és több mezofil jellegű (Querco-Fagetea, Fagetalia, Carpinenion) faj hiányával különböznek. A Zámolyi-medence és környéke e három erdőtársulása a sokváltozós elemzések (cluster-analízis, ordináció) révén is elkülönült. A vizsgált zárt lösztölgyes (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008) a „Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008” alcsoportba (suballiance) sorolható.

Teljes szöveg