Botanikai Közlemények

  Journal of the Botanical Section of the Hungarian Biological Society
 

< 2015

Botanikai Közlemények 102(1–2): 39–60 (2015)
DOI: 10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.39
 

Data to the flora and vegetation of Hungary X.

 B. Kevey

University of Pécs, Department of Oecologie, H–7624 Pécs Ifjúság útja 6.; keveyb@ttk.pte.hu

 Accepted: 12 April 2015

 Keywords: Hungary, Floristic data, Syntaxonomy.

This paper reports new occurrences of 130 plant species, which the author came across during his phytosociological research in various parts of Hungary, mainly in Transdanubia (Southern Transdanubia, Mura floodplain, Kerka and Rába valleys, Keszthely Hills, Bakonyalja, Bakony Hills, Gerecse Hills, Velence Hills). Most of the reported occurrences are new to floristic sectors (5 data), districts (23 data), or geographical regions (95 data). The reported localities are confirmations of the occurrence of 17 species not seen within a geographical region for a long time. The paper also includes phytosociological relevés for occurrences that are considered the most significant

Full text

References

Balogh L., Simon T., Szabó M., Vidéki R. 2001: Mimulus guttatus Fischer ex DC. a hazai flórában. Kitaibelia 6(2): 329–345.
Barina Z. 2006: A Gerecse hegység flórája. Rosalia 1. Magyar Természettudományi Múzeum, Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 612 pp.
Bartha D. (szerk.) 2010: A baktai-erdő. Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt., Nyíregyháza, 415 pp.
Borhidi A. 1960: Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora und Vegetation des florendistriktes Somogyicum in Süd-Transdanubien. Annales Universitatis Budapestinensis, Sectio Biologia 3: 89–92.
Boros Á. 1959: A Mezőföld növényföldrajza. In: Ádám L., Marosi S., Szilárd J. (szerk.) A Mezőföld természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 365–383.
Borovics A., Kézdy P., Szmorad F. 1999: Magyar tölgy – Quercus frainetto Ten. Tilia 7: 48–54.
Dénes A. 1999: Kispárlófű [Aremonia agrimonioides (L.) DC]. In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 135.
Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. Ed. 2. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 876 pp.
Fintha I. 1994: Az Észak-Alföld edényes flórája. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 359 pp.
Gombocz E., Horvát A. O. (1939): Kitaibel Pál Baranyában. Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajosgimnáziumának Értesítője 1938–1939: 21–49.
Horvát A. O. 1940: A Mecsek-hegység és déli síkjának növényföldrajzi tájegységei. Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos-gimnáziumának Évkönyve 1939–1940: 27–40.
Horvát A. O. 1942: A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete 2. A Mecsekhegység és környékének flórája. Pécs, 160 pp.
Horvát A. O. 1943a: Külsősomogy és környékének növényzete. Borbásia 6: 1–70.
Horvát A. O. 1943b: Pótlások „A Mecsekhegység és környékének flórájá”-hoz (1941). Botanikai Közlemények 40(1–2): 101–112.
Horvát A. O. 1958: Pótadatok a Mecsek hegység és környékének flórájához. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1957: 163–180.
Hődör I. 2001: Bajuszvirág [
Epipogium aphyllum (Schm.) Sw.] a Zselicben. Kitaibelia 6(2): 403.
Janka V. 1867: Correspondenz aus N. Nyárad, am 10. April 1867. Österreichische Botanische Zeitschrift 17: 161.
Jávorka S., Soó R. 1951: A magyar növényvilág kézikönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 582 pp.
Károlyi Á., Pócs T. 1969: Délnyugat-Dunántúl flórája II. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series 7: 329–377.
Kevey B. 1979: Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. Botanikai Közlemények 65(1978): 165–175.
Kevey B. 1993: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. Botanikai Köz lemények 80: 53–60.
Kevey B. 2001a: Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Botanikai Közlemények 88: 95–105.
Kevey B. 2001b: A Carex strigosa Huds. magyarországi elterjedése. Kitaibelia 6(1): 37–44.
Kevey B. 2005: A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek. – Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris Soó (1931) 1971. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, Zirc 22: 21–44.
Kevey B. 2007: A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006). Natura Somogyiensis 10: 41–71.
Kevey B. 2012: Fekete ribiszke. [Ribes nigrum L.]. In: Bartha D. (szerk.) Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 86–89.
Kevey B. 2013a: Adatok a hazai Dráva menti síkság flórájához. Kitaibelia 18(1–2): 105–124.
Kevey B. 2013b: A tornyiszentmiklósi Mura-erdő bükkösei [Carici strigosae-Fagetum (Rauš 1975) Kevey 2008]. Kanitzia 20: 183–214.
Kevey B. 2013c: A Bakonyalja homokvidékének erdei IV. Zárt homoki tölgyesek (Polygonato latifolio-Quercetum roboris Borhidi in Borhidi et Kevey 1996) Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, Zirc, 30: 45–72.
Kevey B. 2014: A hazai Mura-ártér fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996). Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 3: 29–56.
Kevey B., Barna Cs. 2014: A hazai Felső-Tisza-vidék fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi et Kevey 1996). Botanikai Közlemények 101: 105–143.
Kevey B., Csete S. 2008: A horvátországi Drávaköz gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b). Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 31–42.
Kevey B., Horváth A., Lendvai G., Simon Gy., Sonnevend I. 2015: A Zámolyi-medence és környékének zárt lösztölgyesei (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008). Botanikai Közlemények 102: 85–
129. http://dx.doi.org/10.17716/BotKozlem.2015.102.1-2.85
Kevey B., Kovács J. A. 2010: A Mura-vidék gyertyános-tölgyesei (Veronico montanae-Carpinetum Kevey 2008). Kanitzia 17: 195–221.
Kevey B., Kovács J. A. 2011: A Mura-vidék tölgy-kőris-szil ligetei (Carici brizoidis-Ulmetum Kevey 2008). Kanitzia 18: 195–238.
Király G. (szerk.) 2009: Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
Király G., Kevey B. 1999: Hamvas éger – Alnus incana (L.) Moench. In: Bartha D., Bölöni J.,
Király G. (szerk.) Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: 24–36.
Király G., Mesterházy A., Király A. 2007: Adatok a Nyugat-Dunántúl flórájához. Flora Pannonica 5: 3–66.
Kitaibel P. 1816: Iter Fürediense. In: Lőkös L. (ed.) Diaria itinerum Paulii Kitaibelii III. Hungarian Natural History Museum, Budapest (2001), pp. 329–356.
Menyhárth L. 1877: Kalocsa vidékének növénytenyészete. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest, 198 + 26 pp.
Mesterházy A. 2013: A Rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata. Tilia 17: 1–236.
Mesterházy A., Bauer N., Kulcsár L. 2003: A kisalföldi bazalt tanúhegyek edényes flórája. Tilia 11: 1–165.
Molnár V. A. 2011: Bíboros kosbor (Orchis purpurea Huds.). In: Molnár V. A. (szerk.) Magyarország orchideáinak atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest, pp. 307–311.
Neilreich A. 1870: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen. Nachträge und Verbesserungen. Wilhelm Braumüller, Wien, 111 pp.
Nendtvich K. 1836: Dissertatio inaug. historico-naturalis exhibiens enumerationem plantarum in territorio Quinque-Ecclesiensi sponte crescentium. Budae, 38 pp.
Niklfeld H. 1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. Taxon 20(4): 545–571.
Novacsek P. 1996: Adatok Somogy flórájához. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: 257–261.
Pillich F. jun. 1930: Simontornya és környéke flórája (1921–1930). Egyetemi Növényrendszertani Intézet, Budapest (kézirat), 78 pp.
Purger D. 2010: A Pécs-Nagyárpád melletti Natura 2000-es terület gyepjei. Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 12: 147–167.
Riezing N. 2011: A Győr-Tatai Kisalföld erdei: tájtörténet és vegetáció. Tájökológiai Lapok 9(2): 209–217.
Riezing N. 2012: Adatok a Győr-Tatai Kisalföld flórájához és vegetációjához. Botanikai Közlemények 99(1–2): 83–104.
Schmidt D., Bauer N. 2005: Adatok a Kisalföld flórájának ismeretéhez I. Botanikai Közlemények 92(1–2) 43–56.
Seregélyes T. 1999: Struccharaszt [Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.]. In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 101.
Simon T. 2000: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok–virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 846 pp.
Soó R. 1960: Magyarország új florisztikai-növényföldrajzi felosztása. Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának Közleményei 4: 43-70.
Soó R. 1966: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 655 pp.
Soó R. 1968: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 506 + F51 pp.
Soó R. 1970: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 614 pp.
Steták D. 2000: Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége flórájához. Kitaibelia 5(1): 145–176.
Sulyok J. 1999a: Bíboros korbor (Orchis purpurea Huds.). In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 309.
Sulyok J. 1999b: Piros madársisak (Cephalanthera rubra (L.) Rich. In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 321.
Sulyok J. 1999c: Békakonty (Listera ovata (L.) R. Br. ex Arr. In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 323.
Teleki B. 2012: Növényföldrajzi adatok a Völgység és a Tolnai-hegyhát keleti felére jellemző klímazonális vegetáció meghatározásához. Tájökológiai Lapok 10(1): 25–40.
Vojtkó A. 1999: Nyúlánk madártej (Ornithogalum pyramidale L.). In: Farkas S. (szerk.) Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 285.
Zólyomi B. 1934: A Hanság növényszövetkezetei. Vasi Szemle 1: 146–174.
Zólyomi B. 1940: A Dracocephalum austriacum mezőföldi termőhelye. Botanikai Közlemények 37: 298.